Vnitřní oznamovací systém

ROS Gruppe

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace
o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o veřejnou zakázku.

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je společnost je Ros Czech s.r.o., která je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • mají znaky trestného činu, 
  • mají znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
  • porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušují jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Ros Czech, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně. Osobami pověřenými vedením vnitřního oznamovacího systému společnosti Ros Czech je Bc. Monika Hamplová, vedoucí personálního oddělení a Ing. Michaela Ho, personalistka (dále jen „příslušná osoba). K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu společnosti Ros Czech s.r.o., V Luhu 3338, Most 434 01 s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“,
  • e-mailovou adresu oznameni@ros.cz,
  • telefonní linku +420 476 014 400 nebo +420 476 014 002, každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hod.
  • osobní jednání, v pracovních dnech pondělí až pátek, v čase od 9:00 hod. do 12.00 hod. nebo po předchozí dohodě jinak.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

 

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém. Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci. 
Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Top